โทร 073-313928-45 ต่อ 1929

** เปิดการจองบัตรทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

หอประชุมใหญ่คณะวิทยาการสื่อสาร
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี"

About Images